Depilacja

Ekspresowa depilacja

KROK PO KROKU

Kiedy klienci decydują się na depilację, zależy im, by została wykonana sprawnie, szybko, dokładnie i delikatnie.

Depilacja woskiem należy do tej grupy zabiegów, podczas których trudno ukryć niedociągnięcia techniczne. Technika pracy powinna być utrwalana i stale udoskonalana dzięki regularnemu wykonywaniu zabiegów i profesjonalnym szkoleniom.

Sprawne wykonanie to płyn­ność ruchów, praca na mięk­kim nadgarstku oraz płaskie zdejmowanie łatek wosku (w przypadku hot wax) i włókniny (w przypadku strip wax). Pamiętajmy, by nie prowadzić dłoni pionowo do góry, a kierować ją nisko, jak naj­bliżej linii ciała. Podczas pracy wo­skami hot wax łatki powinny być zdejmowane na raz; pękające lub przerywające się łatki wosku wska­zują na brak doświadczenia osoby wykonującej zabieg.

O sprawności decyduje również technika układa­nia klienta i sposób napinania skó­ry. Należy dążyć do sytuacji, w któ­rej podjęcie decyzji,

jak ułożyć ręce, przytrzymać skórę i nałożyć wosk, nie jest już wyzwaniem. Obszar, na którym pracujemy, dzielimy na par­tie i poruszamy się w zaplanowa­nym kierunku, np. z dołu do góry lub od prawej do lewej.

Perfekcyjna gładkość

Dokładność zabiegu gwarantuje wosk wysokiej jakości, dobre światło w pomieszczeniu i okulary na nosie osoby wykonującej go (jeśli jest ta­ka potrzeba) lub lampa lupa. Warto wybrać produkt, który jest na tyle kurczliwy, że usuwa nawet 1-mili­metrowe włoski wraz z cebulką oraz daje możliwość pracy na danym ob­szarze kilka razy. Taki produkt po­zwoli swobodnie pracować w sy­tuacji, kiedy włosy rosną w różne strony i kilkukrotna aplikacja wo­sku jest po prostu niezbędna. Istotne jest, by w przypadku strip wax wosk był dokładnie usunięty. Skóra powin­na być po zabiegu matowo wykoń­czona, tzn. bez lepkich pozostałości. Aby osiągnąć ten efekt, należy do­kładnie dociskać włókninę całą dło­nią. Wówczas możemy zakończyć zabieg nałożeniem nawilżającego balsamu, a nie tłustej oliwki. Wielu klientów i klientek preferuje takie wykończenie, zwłaszcza jeśli póź­niej uczestniczą w kolejnych spotka­niach lub wracają do pracy.

RADA

Pamiętajmy, by nie prowadzić dłoni pionowo do góry, a kierować ją nisko, jak najbliżej linii ciała. Podczas pracy woskami hot wax łatki powinny być zdejmowane na raz.

Szybko, czyli?

Szybka praca to zabieg wykonany w możliwie jak najkrótszym czasie, np. depilacja brazylijska powinna trwać maksymalnie 30 minut. Jeśli trwa dłużej, warto pracować z ze­garem. Mając go w zasięgu wzro­ku, łatwiej nam  kontrolować każdą minutę i odnaleźć przyczynę zgu­bionych sekund. Zdarza się, zwłasz­cza u początkujących, że podczas wykonywania zabiegu brakuje kon­centracji na działaniu, a uwaga roz­praszana jest przez zaangażowanie w rozmowę z klientem. Osoby ma­ło doświadczone często też mają wątpliwości, czy nie są zbyt po­wolne, czy klient nie odczuwa bó­lu? Wszystko to utrudnia skupienie, a co za tym idzie – efektywną pra­cę. Podczas pracy woskami hot wax warto nakładać po 6–8 łatek jedna po drugiej, nie czekając na wyschnię­cie wszystkich. Aby przyspieszyć schnięcie wosku, możemy schłodzić łatki zimnym kompresem.

Komfort przede wszystkim

Delikatność zapewnimy dzięki wy­borowi odpowiedniej metody depi­lacji woskiem, zgodnej z rodzajem skóry i włosa. Podstawowym warunkiem udanego zabiegu jest odpo­wiednie przygotowanie klienta do zabiegu i wsłuchanie się w jego po­trzeby. Technika pracy jest oczywi­ście kluczową kwestią. Należy lek­ko i płynnie zdejmować łatki wosku bądź włókninę – bez szarpania i bez podrywania skóry. Systematycznie powtarzane jednostajne ruchy, któ­re klient może przewidzieć, wpły­wają na niego uspokajająco i ko­jąco. Podczas pracy na najbardziej wrażliwych okolicach cudownie sprawdza się zrywanie łatki w mo­mencie energicznego wydechu po­wietrza przez klienta. Dodatkowo łagodząco wpływa uciśnięcie dło­nią zakończeń nerwowych tuż po zerwaniu łatki z woskiem. Należy docisnąć skórę dłonią jak najszyb­ciej po zdjęciu wosku i przytrzy­mać ok. 4 sekund. Pamiętajmy tak­że bezwzględnie o bezpieczeństwie i higienie pracy – każdy zabieg de­pilacji wykonujemy w rękawiczkach z użyciem jednorazowych materia­łów, takich jak: szpatułki, włóknina, paski. Klient, który czuje się bez­piecznie podczas zabiegu, zawsze bę­dzie odbierał go jako bardziej komfor­towy.

MAGDALENA JACHOWICZ-BEDNARSKA

Prezes Zarządu Lycon Polska Sp. z o.o. Praktyk i szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem. Autorka artykułów i materiałów edukacyjnych. www.lycon.pl

Beauty Forum 5/2017

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *